Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym TIM SA.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.12.2010r Spółka została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ING o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez ING progu 15% ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA w związku z obniżeniem kapitału zakładowego TIM SA dokonanego w konsekwencji umorzenia akcji własnych przez TIM SA, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 03.12.20210r. Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, na dzień 09.12.2010r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.273.021szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 14,17 % kapitału zakładowego spółki, co daje łącznie 3.273. 021 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 14,17 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 16.12.2010r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 3.273.021 szt. akcji TIM S.A. co stanowi 15,02 % kapitału zakładowego TIM SA. Według stanu na dzień 16.12.2010r akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.273.021 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 15,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-12-18

Raport bieżący nr 38/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-12-18

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-12-18

drukuj