Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

(Emitent – PAP – piątek, 14 marca 17:14)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na dzień 07.04.2008 r. na godzinę 8.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A.

Wyżej wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A..

3.Wybór Sekretarza.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd, działając zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą Statutu TIM S.A. przywołuje dotychczasowe brzmienie postanowień statutu jak również treść proponowanych zmian:

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowe brzmienie par. 2 Statutu Spółki:

Par. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

Proponowane brzmienie par.2 Statutu Spółki

Par. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.

2 ) Dotychczasowe brzmienie par. 7 Statutu Spółki:

Par. 7 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)

2)handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)

3)magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)

4)towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

5)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)

6)wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

7)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)

8 usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

9)reklama (PKD 74.40.Z)

10)obrót wierzytelnościami (PKD 74.84. B)

11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)

13) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

14)działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)

15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),

16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z).

Proponowane brzmienie par.7 Statutu Spółki:

Par. 7 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)

2)handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)

3)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

4)transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

5)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

6)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

7)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z )

8 usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

9)reklama (PKD 73.1.)

10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)

11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

12)działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)

13)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

14)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)

15)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

16)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)

17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

3 ) Dotychczasowe brzmienie par. 22 ust. 3 Statutu Spółki:

Par. 22 ust. 3.Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

Proponowane brzmienie par. 22 ust. 3 Statutu Spółki:

Par. 22 ust. 3.Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

4 ) Dotychczasowe brzmienie par. 24 ust. 4 Statutu Spółki:

Par. 24 ust. 4. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1)wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2)zatwierdzanie rocznych planów oraz wieloletnich programów rozwoju Spółki;

3)zatwierdzenie firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;

4)uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

5)wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

6)wyrażenie zgody na emisję obligacji,

7)wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

8)wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

9)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 5 do 10% kapitałów własnych Spółki,

10) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,

11) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.

Proponowane brzmienie par. 24 ust. 4 Statutu Spółki:

Par. 24 ust. 4. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1)wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2)zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,

3)wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;

4)uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

5)wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

6)wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

7)wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

8)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,

9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,

10) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.

11) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

5) Dotychczasowe brzmienie par. 31 pkt. 9 Statutu Spółki :

Par. 31 pkt. 9 ) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

Proponowane brzmienie par 31 pkt. 9 Statutu Spółki :

Par. 31 pkt. 9 ) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 par. 2 ksh.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 7/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-03-14 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu
2008-03-14 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds Logistyki

drukuj