Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 9 sierpnia 20:08)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 28 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 02.09.2005r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Sekretarza. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie par.7 Statutu Spółki: ” 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności: 1) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51) 2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52) 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z) 4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B) 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) 6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3) 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 9) reklama (PKD 74.40.Z) 10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B ).” Proponowane brzmienie par.7 Statutu Spółki : ” 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności: 1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51) 2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52) 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z) 4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B) 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) 6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3) 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 9) reklama (PKD 74.40.Z) 10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B ) 11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ( PKD 72.10.Z ) 12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała ( PKD 72.22.Z ) 13) przetwarzanie danych ( PKD 72.30.Z ) 14) działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z ) 15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego ( PKD 72.50.Z ), 16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z ). 2. Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust. 6 Statutu Spółki: Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację.” Proponowane brzmienie par. 18 ust.6 Statutu Spółki: „Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.” 3. Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy zarząd lub nowego prezesa.” Proponowane brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.” 4. Proponuje się dodanie do par.28 ust. 8 w następującym brzmieniu: „Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.” 5. Dotychczasowe brzmienie par. 34: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy 2) kapitał zapasowy 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.” Proponowane brzmienie par. 34: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy 2) kapitał zapasowy 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród 5) fundusz dywidendowy oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.” Warunkiem uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 26.08.2005r do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1. pkt 1 RO – WZA porządek obrad

Raport bieżący nr 18/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-09 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-08-09 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj