Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. - 15.11.2022 r.

Data sporządzenia

2022-10-17

Raport bieżący nr

28/2022

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 15.11.2022 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _biurowiec Cu, VII piętro_.

Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 15 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 6.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 20 ust. 7 Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM S.A. przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402 _2_ kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A..
3.Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4.Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany.
5. Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. uwzględniający proponowane zmiany, wyszczególnione na ostatniej stronie dokumentu.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021r”, pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd TIM S.A. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 15.11.2022 r.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-10-17, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-10-17, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TIM SA - 15.11.2022 r.
217 KB
pdf
Projekty uchwał na NWZ TIM SA - 15.11.2022 r.
239 KB
pdf
Pełnomocnictwo formularz - NWZ TIM SA, 15.11.2022 r.
310 KB
pdf
Projekt zmiany Polityki wynagrodzeń - 15.11.2022 r.
363 KB
pdf
Statut TIM SA - tekst jednolity uwzgledniający zmiany proponowane na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.
282 KB
pdf
Klauzula informacyjna RODO WZ TIM SA
180 KB