Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 23.10.2020

Data sporządzenia

2020-09-21

Raport bieżący nr

26/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 23.10.2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _biurowiec Cu, VII piętro_.

Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych.
8.Przedstawienie opinii Zarządu TIM S.A. uzasadniającej upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TIM S.A. oraz członków Komitetu Audytu.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TIM S.A. poniżej podaje proponowane zmiany Statutu TIM S.A.
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ złotych i dzieli się na 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 _słownie: jeden_ złoty każda, na które składa się:
1_100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji serii A,
2_2.900.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy_ akcji serii B,
3_1.800.000 _słownie: jeden milion osiemset tysięcy_ akcji serii C,
4_15.580.000 _słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii D,
5_619.200 _słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście_ akcji serii E,
6_1.200.000 _słownie: jeden milion dwieście tysięcy _ akcji serii F.

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ złotych i dzieli się na 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 _słownie: jeden_ złoty każda, na które składa się:

1_100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji serii A,
2_2.900.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy_ akcji serii B,
3_1.800.000 _słownie: jeden milion osiemset tysięcy_ akcji serii C,
4_15.580.000 _słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii D,
5_619.200 _słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście_ akcji serii E,
6_1.200.000 _słownie: jeden milion dwieście tysięcy _ akcji serii F.

2.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.100.800,00 PLN _słownie: milion sto tysięcy osiemset złotych_, poprzez emisję nie więcej niż 1.100.800 _słownie: miliona stu tysięcy ośmiuset_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN _słownie: jeden złoty_ każda _”Akcje”_ począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały rady nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 23 grudnia 2026 roku _”Kapitał Docelowy”_.

3.Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 2 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki programu motywacyjnego _”Program Motywacyjny”_ dla członków zarządu oraz innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki, a także członków zarządów jej spółek zależnych _”Uczestnicy Programu”_ oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez radę nadzorczą Spółki _”Regulamin”_, w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w statucie Spółki.

4.Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą rady nadzorczej Spółki, prawa poboru nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5.Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu.
6.Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród Uczestników, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA przekazuje:

1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402_2_ kodeksu spółek handlowych.
2.Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A..
3.Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4.Dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 23.10.2020 r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A. i Członkom Komitetu Audytu TIM S.A..

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-09-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-09-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie NWZ TIM SA 23.10.2020r
113 KB
pdf
Projekty uchwał NWZ TIM SA 23.10.2020r
209 KB
pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA FORMULARZ - 23.10.2020r
271 KB
pdf
Polityka wynagrodzeń TIM SA po aktualizacji tj. 23.10.2020
237 KB
pdf
Opinia Zarzadu wyłączenie prawa poboru 21.09.2020
1 MB
pdf
Statut TIM SA tekst jednolity uwzględniający zmiany proponowane na NWZ TIM S.A. w dniu 23.10.2020r
169 KB
12