Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Zarząd TIM S.A. z siedzibą Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. na dzień 11 stycznia 2010r., na godz. 10:00 .

Wyżej wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

 

Proponowany porządek obrad ww. NWZA TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Sekretarza

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki .

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 2 Statutu Spółki .

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki .

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 6 Statutu Spółki .

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 1 Statutu Spółki .

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki .

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki .

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki .

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki .

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki .

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA.

19.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA, działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

 

1. Ogłoszenie o NWZA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.

3. Projekt Statutu Spółki

4. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

5. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

 

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, w dniu 03.12.2009r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.01.2010r.

 

Ponadto Zarzad TIM SA informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 11.01.2010 [PDF]

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 11.01.2010 [PDF]

Formularz – wzór [PDF]

Projekt Statutu TIM SA [PDF]

Projekt Regulaminu WZA TIM SA [PDF]

 

Raport bieżący

Raport bieżący nr 40/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2009-12-15
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2009-12-15

drukuj