Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 7 sierpnia 23:22)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż na dzień 01 września 2008r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA. Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..

3.Wybór Sekretarza.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zakupu akcji TIM SA w celu ich umorzenia.

8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. jest złożenie świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 25.08.2008r., do godz. 15.00 w siedzibie TIM S.A. w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 26/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-08-07 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-08-07 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj