Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2014-11-26

Raport bieżący nr

29/2014

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 13.01.2015r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.”

Proponowane brzmienie § 2 Statutu spółki:

„§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

 1. Ogłoszenie o NWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
 2. Projekty uchwał.
 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 13.01.2015r .

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA [PDF]

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA,_które odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. [PDF]

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-11-26, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-11-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj