Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2015-12-28

Raport bieżący nr

41/2015

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 28.01.2016r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 (biurowiec Arkady Wrocławskie, VII piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Logistyki na rzecz spółki zależnej, w której Spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami na rzecz spółki zależnej, w której Spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

 1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 28.01.2016r.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TIM SA na dzień 28.01.2016 r. [PDF]

Projekty uchwał NWZ TIM SA – 28.01.2016 r. [PDF]

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [RTF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-12-28, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-12-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj