Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2018-09-07

Raport bieżący nr

37/2018

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 05.10.2018r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 _biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro_.

Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Sekretarza.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM SA środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 7 Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z proponowaną zmianą par. 7 Statutu TIM SA poniżej przedstawiamy dotychczasowe i proponowane brzmienie par. 7 Statutu TIM SA.
Dotychczasowe brzmienie par. 7 Statutu Spółki:
㤠7
1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest:
1_sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _PKD 46,90,Z_,

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest:
1_handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi _PKD 46_,
2_handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi _PKD 47_,
3_magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _PKD 52.10.B_
4_transport drogowy towarów _PKD 49.41.Z_
5_kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _PKD 68.10.Z_
6_wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi _PKD 68.20.Z_
7_wykonywanie instalacji elektrycznych _PKD 43.21.Z _
8_usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów _PKD 64.92.Z_
9_reklama _PKD 73.1._
10_usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych _PKD 4.99.Z_
11_doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego _PKD 72.10.Z_
12_działalność związana z oprogramowaniem, pozostała _PKD 62.01.Z_
13_przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność _PKD 63.11.Z_
14_działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność _PKD 62.02.Z_
15_naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych _PKD 95.11.Z_,
16_pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych _PKD 62.09.Z_
17_pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 82.99.Z_,
18_pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane_PKD 85.58. B _,
19_działalność wspomagająca edukację _ PKD 85.60. Z _”

Proponowane brzmienie par. 7 Statutu Spółki:
㤠7
1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _PKD 46,90,Z_,
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest:
1_handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi _PKD 46_,
2_handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi _PKD 47_,
3_magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _PKD 52.10.B_
4_transport drogowy towarów _PKD 49.41.Z_
5_kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _PKD 68.10.Z_
6_wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi _PKD 68.20.Z_
7_wykonywanie instalacji elektrycznych _PKD 43.21.Z _
8_usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów _PKD 64.92.Z_
9_reklama _PKD 73.1._
10_usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych _PKD 64.99.Z_
11_doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego _PKD 72.10.Z_
12_działalność związana z oprogramowaniem, pozostała _PKD 62.01.Z_
13_przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność _PKD 63.11.Z_
14_działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność _PKD 62.02.Z_
15_naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych _PKD 95.11.Z_,
16_pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych _PKD 62.09.Z_
17_pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 82.99.Z_,
18_pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 85.58. B_,
19_działalność wspomagająca edukację _PKD 85.60. Z_
20_działalność portali internetowych _PKD 63.12.Z_,
21_pozostałe pośrednictwo pieniężne _PKD 64.19.Z_ ,
22_pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _ PKD 66.19.Z_.”
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA przekazuje:

1.Ogłoszenie o NWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402_2_ kodeksu spółek handlowych.
2.Projekty uchwał na NWZ TIM SA..
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
4.Proponowany tekst jednolity Statutu TIM SA uwzględniający zmianę par. 7 Statutu Spółki..

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 05.10.2018r .

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-07, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-07, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TIM SA na 05.10.2018 r.
106 KB
pdf
Pełnomocnictwo - NWZ TIM SA, 05.10.2018 r.
294 KB
pdf
Projekt Statutu TIM SA - tekst jednolity - NWZ TIM SA, 05.10.2018 r.
146 KB
pdf
Projekty uchwał na NWZ TIM SA, 05.10.2018 r.
135 KB