Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 28.10.2010r na godzinę10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Sekretarza. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie przez Zarząd TIM SA informacji dotyczących wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 6/01.09.2008r z dnia 01 września 2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia. 8.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1.310.000 akcji własnych nabytych przez Spółkę. 9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.310.000 PLN poprzez umorzenie 1.310.000 akcji własnych Spółki, celem zwrotu części kapitału akcjonariuszom. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) złotych i dzieli się na 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się: 1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2)2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4)15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D, 5)210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E, 6)2.510.000 (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy ) akcji serii F. Proponowana treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych i dzieli się na 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się: 1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2)2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4)15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D, 5)210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E, 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał . 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA. Zarząd TIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbyło się w dniu 28.09.2010r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 28.10.2010r.

 

Załączniki:

Projekty uchwal WZA 28.10.2010r 2 [PDF]

FORMULARZ 28.10.2010r. [PDF]

Statut TIM SA tekst jednolity 28.10.2010r. [PDF]

WZA TIM SA zwolanie 28.10.2010r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-10-01

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-10-01

drukuj