Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(Emitent – PAP – wtorek, 14 września 09:39 – Raport bieżący 21/04)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 27.10.2004r, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez TIM S.A. nieruchomości należących do Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 20 października 2004r do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. nadmienia, iż Rada Nadzorcza TIM S.A. pozytywnie zaopiniowała koncepcję powołania spółki zależnej od TIM S.A., która nabyłaby nieruchomości należące do TIM S.A., będące przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

Ponadto Zarząd TIM SA , po dokonaniu oceny możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM S.A., podanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/04 z dnia 30.07.2004r, w oparciu o wyniki finansowe osiągnięte za 8 miesięcy 2004r, niniejszym informuje, iż wykonanie ww. prognozy jest w pełni realne.

Wyniki finansowe TIM S.A. za 8 miesięcy 2004r przedstawiają się następująco:

Przychody ze sprzedaży – 121.770 tys PLN,
Zysk na działalności operacyjnej – 6.316 tys PLN,
Zysk netto – 5.045 tys PLN.

drukuj