Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 19 maja 10:20 – Raport bieżący 11/04)

Zarząd TIM S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 26.06.2004r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 26.06.2004r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2003r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2003 oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za rok 2003.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok .
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2003 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folta – z wykonania obowiązków w 2003 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Marioli Połetek – z wykonania obowiązków w 2003 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Markowi Słowikowskiemu- z wykonania obowiązków w 2003r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu- z wykonania obowiązków w 2003r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2003r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2003 r .
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Malinowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Radomowi – z wykonania obowiązków w 2003 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Słowikowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej TIM SA i długości kadencji Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
27. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
28. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TIM S.A. nabytych przez Spółkę.
29. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
32. W przypadku niepodjęcia uchwały o umorzeniu 3.620.000 akcji własnych, podjęcie uchwały o zbyciu akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
33. Wolne wnioski.
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści przepisu art. 400 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu Spółki.

§ 8 dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.200.000 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:
1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B
3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C
4) 19.200.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji serii D.

Proponowana treść:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.380.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 20.380.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:
1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B
3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C
4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.

Propozycja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze umorzenia akcji własnych nabytych przez TIM SA, wynika z faktu, iż Spółka jest w posiadaniu 3.620.000 akcji własnych.

Warunkiem uczestnictwa w w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 18 czerwca 2004r do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Par. 49. ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 16.10. 2001r( Dz. U. nr 139, poz. 1569 z późn. zm ).

drukuj