Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 20 maja 21:10)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż na dzień 13.06.2008 r na godzinę 13.00 zwołane został Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA.

Wyżej wymienione Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Siechnicach przy u. E. Kwiatkowskiego 24.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A..

3.Wybór Sekretarza.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2007r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2007 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2007 roku.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2007r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2007, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2007 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok .

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12.2007r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12.2007r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12.2007r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

11.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2007 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2007 r. .

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki –Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2007 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu –Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2007 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2007r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Jackowi Koczwarze – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007r do dnia 11.06.2007r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2007 r

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Słowikowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007r do dnia 11.06.2007r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Walulikowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007r do dnia 26.01.2007r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26.01.2007r do dnia 31.12.2007r .

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Grzegorzowi Dzikowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11.06.2007r do dnia 31.12.2007 r

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11.06.2007r do dnia 31.12.2007 r

23.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

24.Wolne wnioski.

Warunkiem uczestnictwa w WZA TIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 06.06.2008r., do godz. 15.00 w siedzibie TIM S.A. w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-05-20 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

drukuj