Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(Emitent – PAP – środa, 25 maja 20:00 – Raport bieżący)

Zarząd TIM S.A.  zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 18.06.2005 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 18.06.2005r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2004r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2004 oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za rok 2004 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok .
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2004 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folta – z wykonania obowiązków w 2004 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2004 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Marioli Połetek – z wykonania obowiązków w 2004 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2004 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu- z wykonania obowiązków w 2004r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2004r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2004 r .
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Radomowi – z wykonania obowiązków w 2004 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Słowikowskiemu – z wykonania obowiązków w 2003 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Walulikowi- z wykonania obowiązków w 2004 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji nadzorczej w 2004r.
22. Podjecie uchwały w przedmiocie przyjęcia dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 10 czerwca 2005r do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

drukuj