Zwołanie Walnego Zgromadzenia TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 18 maja 12:49)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., na dzień 16.06.2009r na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Porządek obrad ww Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2008r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2008 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2008 roku.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2008r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2008, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2008 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok .

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

11.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2008 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2008 r. .

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki – Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2008 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2008 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2008r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2008 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2008 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2008 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w 2008r.

20.Przedstawienie przez Zarząd TIM SA informacji dotyczących wykonania uchwały nr 6/01.09.2008r w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia.

21.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

22.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 547.000 PLN poprzez umorzenie 547.000 akcji własnych Spółki, celem zwrotu części kapitału akcjonariuszom.

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6/01.09.2008r Walnego Zgromadzenia w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia.

26.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 18/24.06.2006r Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

27.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 20/24.06.2006r podjętej przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, której treść została zmieniona Uchwałą nr 24/11.06.2007r Walnego Zgromadzenia TIM SA.

28.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 23/24.06.2006r Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

29.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.

30.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

31.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości TIM SA położonej w Ostrowie Wielkopolskim ( działka nr 63/9 ).

32.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości TIM SA położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a ( działka nr 4/138).

33.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian w statucie Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.647.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy ) złotych i dzieli się na 23.647.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,

2)2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,

3)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,

4)15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,

5)210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E,

6)3.057.000 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy ) akcji serii F.

Proponowana treść postanowienia § 8 ust.1 Statutu Spółki:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) złotych i dzieli się na 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,

2)2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,

3)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,

4)15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,

5)210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E,

6)2.510.000 (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy ) akcji serii F

Warunkiem uczestnictwa w WZA TIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 09.06.2009r., do godz. 15.00 w siedzibie TIM S.A. w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed datą odbycia walnego zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8.00 do 15.00 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Raport bieżący nr 26/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-18 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-05-18 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj