Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 15.06.2021 r.

Data sporządzenia

2021-05-19

Raport bieżący nr

14/2021

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 15.06.2021 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _biurowiec Cu, VII piętro_.

Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2020 .
7.Przedstawienie sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020.
8.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku z wynikiem oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2020 roku _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2020 roku_, sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2020 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki .
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2020 roku_.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TIM S.A.za 2020 rok.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok.
12.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2020 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Tokarczukowi – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Nosalowi – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Leszkowi Mierzwie – z wykonania obowiązków w 2020 roku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.
23.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej TIM S.A
24.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za lata 2019 i 2020.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
26.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM S.A. przekazuje:

1_ Ogłoszenie o ZWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402_2_ kodeksu spółek handlowych.
2_ Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A..
3_ Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4_ Dokumenty, które mają być rozpatrzone przez ZWZ TIM S.A. w dniu 15.06.2021 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 15.06.2021 r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A..

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-05-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-05-19, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
SF TIM za 2020 r.
1 MB
pdf
Raport biegłego rewidenta - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
464 KB
pdf
Projekty uchwał na WZA 15.06.2021 r.
297 KB
pdf
Projekt Regulaminu WZA TIM SA
234 KB
pdf
Ogłoszenie ZWZ TIM SA 15.06.2021 r.
152 KB
pdf
ZWZ TIM S.A. 15.06.2021 r. - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy
56 KB