Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 27.06.2023 r.

Data sporządzenia

2023-05-30

Raport bieżący nr

23/2023

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _ „Spółka”, lub „TIM S.A. „_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 27.06.2023 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _biurowiec Cu, VII piętro_.

Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania z badania Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2022.
7.Przedstawienie sprawozdania z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2022.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2022 roku _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2022 roku_, Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2022, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2022 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki .
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2022 rok _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2022 roku_.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za 2022 rok.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2022 rok.
12.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2022 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2022 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Nosalowi – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Tokarczukowi – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Mierzwie – z wykonania obowiązków w 2022 roku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
23.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2022 rok.
25.Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych przez TIM S.A.
26.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM S.A. przekazuje:
1.Ogłoszenie o ZWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402 _2_ Kodeksu Spółek Handlowych.
2.Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A.
3.Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
4.Dokumenty, które mają być rozpatrzone przez ZWZ TIM S.A. w dniu 27.06.2023 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021r”, pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd TIM S.A. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 27.06.2023 r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-05-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-05-30, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
ZAŁĄCZNIKI
drukuj
zip
Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ TIM S.A. 27.06.2023
29 MB
pdf
Pełnomocnictwo formularz ZWZ TIM S.A. 27.06.2023
305 KB
pdf
Projekty uchwał ZWZ TIM S.A. 27.06.2023
240 KB
pdf
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ 27.06.2023
240 KB
pdf
Klauzula informacyjna RODO WZ TIM S.A.
180 KB