Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 28.06.2022 r.

Data sporządzenia

2022-06-01

Raport bieżący nr

13/2022

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 28.06.2022 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 _biurowiec Cu, VII piętro_.

Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. jest następujący:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2021 .
7.Przedstawienie sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2021.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2021 roku _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2021 roku_, Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2021, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2021, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2021 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki .
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2021 rok _zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2021 roku_.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TIM S.A. za 2021 rok.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2021 rok.
12.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2021 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Tokarczukowi – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Nosalowi – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Leszkowi Mierzwie – z wykonania obowiązków w 2021 roku.
22.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.
23.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2021 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu TIM S.A.
26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez TIM S.A. akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego _funduszu_ przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
27.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM S.A. przekazuje:

1. Ogłoszenie o ZWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402 _2_ kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A..
3.Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4.Dokumenty, które mają być rozpatrzone przez ZWZ TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021r”, pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd TIM S.A. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 28.06.2022 r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A..oraz opinii w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu TIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-06-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-06-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TIM S.A. - 28.06.2022 r.
205 KB
pdf
Projekty uchwał na ZWZ TIM SA - 28.06.2022 r.
305 KB
pdf
Klauzula informacyjna RODO WZ TIM SA
180 KB
pdf
Pełnomocnictwo formularz ZWZ TIM SA - 28.06.2022 r.
386 KB
zip
Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ TIM S.A. - 28.06.2022 r.
21 MB