Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 29.06.2020 r.

Data sporządzenia

2020-06-01

Raport bieżący nr

14/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 29.06.2020 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 (biurowiec Cu, VII piętro).

Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2019
 7. Przedstawienie sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2019 roku), Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM  za rok 2019, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki .
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2019 roku).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  TIM SA za 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok.
 12. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Tokarczukowi – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Nosalowi – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Leszkowi Mierzwie – z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie długości  kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru  i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.7 ust. 2 Statutu Spółki.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.15 ust. 5 Statutu Spółki.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.22 ust. 2  Statutu Spółki.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.25 ust.3 Statutu poprzez jego wykreślenie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par.26 Statutu Spółki.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TIM S.A.  poniżej podaje proponowane zmiany Statutu TIM S.A.
Dotychczasowe brzmienie par.  7  ust. 2 Statutu Spółki:
„Par. 7 ust. 2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) jest:

 1. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi  (PKD 46),
 2. handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 3. magazynowanie i przechowywanie pozostałych  towarów (PKD 52.10.B)
 4. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 6. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 7. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z )
 8. usługi sklasyfikowane jako pozostałe  formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 9. reklama (PKD 73.1.)
 10. usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 11. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
 12. działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)
 13. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 14. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)
 15. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych                           i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 17. pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 18. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
 19. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)
 20. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 21. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) ,
 22. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń     i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z).”

Proponowane brzmienie par. 7 ust. 2  Statutu Spółki:
„Par 7 ust. 2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) jest:

 1. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi  (PKD 46),
 2. handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 3. magazynowanie i przechowywanie pozostałych  towarów (PKD 52.10.B),
 4. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 6.  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 7. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z ),
 8. usługi sklasyfikowane jako pozostałe  formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 9. reklama (PKD 73.1.),
 10. usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 11. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
 12. działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),
 13. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 14. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),
 15. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych                           i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 17. pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 18. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
 19. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),
 20. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 21. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 22. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń     i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z),
 23. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ( PKD 69.20.Z).”

Dotychczasowe brzmienie par. 15 ust. 5 Statutu Spółki:
„ par. 15 ust. 5. Do kompetencji zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej netto do 5 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.”
Proponowane brzmienie par. 15 ust. 5 Statutu Spółki:
„ par. 15 ust. 5. Do kompetencji zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej netto do 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.”
Dotychczasowe brzmienie par. 22 ust. 2 Statutu Spółki:
„ Par. 22 ust. 2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 3. ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 5. ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 6.  składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
 7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej TIM,
 8. powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 9. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
 10. uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,
 11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 12. wyrażenie zgody na utworzenie przez spółkę nowego przedsiębiorstwa,
 13. wyrażenie zgody na zawiązanie przez TIM SA nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki,
 14. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości księgowej netto od 5 do 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 15. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości do 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 16. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości do 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 17. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej od 5 do 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 18. inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

Proponowane brzmienie par. 22 ust. 2 Statutu Spółki:
„ Par. 22 ust. 2 Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 3. ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 5. ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 6.  składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
 7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej TIM,
 8. powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 9. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
 10. uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,
 11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 12. wyrażenie zgody na utworzenie przez spółkę nowego przedsiębiorstwa,
 13. wyrażenie zgody na zawiązanie przez TIM SA nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki,
 14. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości księgowej netto powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 15. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań),
 16. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 17. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 18. wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem   powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
 19. sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
 20. wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia członka zarządu,
 21. inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa”.

Dotychczasowe brzmienie par. 25 ust. 3  Statutu Spółki:
„Par. 25 ust. 3. Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
Dotychczasowe brzmienie par. 26 Statutu Spółki:
„ par. 26. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 5. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 6. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. zmiana przedmiotu działalności spółki,
 8. zmiana statutu spółki,
 9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 10. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki  albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 11. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 13.  rozwiązanie i likwidacja spółki,
 14. wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 15. odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
 16. wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 17. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 18. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość o wartości księgowej netto powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 19. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM, pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań)  o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 20. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 21. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki.”

Proponowane brzmienie par. 26 Statutu Spółki:
„ par. 26. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 5. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 6. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. zmiana przedmiotu działalności spółki,
 8. zmiana statutu spółki,
 9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 10. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki  albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 11. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 13.   rozwiązanie i likwidacja spółki,
 14. wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 15. odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
 16. wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 17. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 18. przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki”.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA przekazuje:

 1. Ogłoszenie o ZWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
 2. Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A..
 3. Wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
 4. Dokumenty, które mają być rozpatrzone przez ZWZ TIM S.A. w dniu 29.06.2020 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 29.06.2020 r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A..

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą również dostępne w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-06-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-06-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie ZWZ TIM SA 29.06.2020 r.
151 KB
pdf
Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A.
227 KB
pdf
Projekty uchwał na WZA 29-06-2020
259 KB
pdf
SF TIM 31.12.2019
2 MB
pdf
SSF GK TIM sporządzone na dzien 31.12.2019 r
2 MB
pdf
Sprawozdanie RN TIM SA za 2019
201 KB