Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2017-05-26

Raport bieżący nr

20/2017

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 22.06.2017 r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 _biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro_.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Sekretarza.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2016.
8.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2016 .
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r .
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 2016 rok .
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2016 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
13.Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2016 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2016 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2016 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2016 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2016 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2016 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Andrzejowi Kasperkowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.
25.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA: Krzysztofa Wieczorkowskiego
26.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.
27.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA
28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259_, przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402_2_ kodeksu spółek handlowych
2.Projekty uchwał .
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 22.06.2017r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-05-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-05-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Ogłoszenie ZWZ TIM SA - 22.06.2016 r.
174 KB
pdf
Projekty uchwał na WZA 22.06.2017 r.
250 KB
pdf
Wzór pełnomocnictwa - formularz - WZA 22.06.2017 r.
469 KB