Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2013-04-18

Raport bieżący nr

7/2013

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 15.05.2013r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Sekretarza.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2012r.

8.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2012r.

9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2012r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2012r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2012 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok .

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2012 roku .

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2012 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

14.Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2012 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia z funduszu dywidendowego kwoty w wysokości 2.663.904 PLN ( słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote ) na wypłatę dywidendy w 2013r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2012 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2012 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2012r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2012 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2012 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kusz- z wykonania obowiązków w 2012 r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2012r.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w 2012r.

25.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Andrzeja Kusz i Marka Świętonia.

26.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

27.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust.6. Statutu Spółki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

30.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Dotychczasowe brzmienie par. 24 ust. 6 Statutu Spółki:

„§ 24 ust. 6. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1)wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2)zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,

3)wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;

4)uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

5)wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

6)wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

7)wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

8)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,

9)wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,

10)wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.

11)inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 

Nowe brzmienie § 24 ust. 6 Statutu Spółki :

„§ 24 ust. 6. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1)wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2)wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;

3)uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

4)yrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

5)wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

6)wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

7)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,

8)wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,

9)wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.

10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika .

4.Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 24 ust. 6 Statutu Spółki.

 

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 15.05.2013r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.

 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych [PDF]

Projekty uchwał [PDF]

Wzór pełnomocnictwa [PDF]

Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2013-04-18, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2013-04-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj