Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2015-05-14

Raport bieżący nr

14/2015

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 11.06.2015r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 (biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2014r.
 8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2014r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2014r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2014r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, wniosku Zarządu o pokrycie straty powstałej w 2014 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok .
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2014 roku .
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2014 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
 14. Powzięcie uchwały o pokryciu straty powstałej w 2014 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2014 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2014 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2014r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2014 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2014 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
 25. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Grzegorza Dzika i Piotra Nowjalisa.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
 29. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

 1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.06.2015r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA , o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA na 11.06.2015 [PDF]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbędzie sie w dniu 11.06.2015 [PDF]

Wzór pełnomocnictwa – WZA 11.06.2015 [PDF]

Wniosek w przedmiocie pokrycia straty wygenerowanej przez Spółke w 2014 roku [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-05-14, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-05-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj