Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. na dzień 13 kwietnia 2010r, na godz. 10:00.

 

Wyżej wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

 

Porządek obrad ww. WZA TIM SA jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2009r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2009r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2009, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2009 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok .

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, w skład którego wchodzą: a) wprowadzenie, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009,c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2009r do dnia 31 grudnia 2009, d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009r, e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009r do dnia 31 grudnia 2009r, f ) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od dnia 01 stycznia 2009r do dnia 31 grudnia 2009r , e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

11. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2009 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2009 r. .

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki – Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2009 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2009 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2009r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2009 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2009 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2009 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r do dnia 16.06.2009r

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Pawłowi Michalikowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.06.2009r do dnia 31.12.2009r

21. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

22. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

23. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

26. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

  1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych [PDF]
  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami [PDF]
  3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [PDF]

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż dokumenty takie jak: opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2009, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2009r, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009r, wniosek Zarządu co do podziału zysku wypracowanego w 2009r, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TIM SA za rok 2009 opublikowane zostaną niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2009, co nastąpi w dniu 19 marca 2010r.

Zarząd TIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbyło się w dniu 16.03.2010r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A., które odbędzie się w dniu 13.04.2010r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A. pełniącym swoje funkcje w 2009.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-03-17

Raport bieżący nr 8/2010

drukuj