Autopoprawka projektu uchwały WZ TIM SA w sprawie odkupu akcji własnych celem umorzenia

Data sporządzenia

2012-06-21

Raport bieżący nr

17/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2012 z dnia 01.06.2012 r., Zarząd TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, niniejszym zgłasza w ramach autopoprawki zmiany w projekcie uchwały nr 25/29.06.2012r, w wyniku których projekt uchwały nr 25/29.06.2012r w sprawie odkupu akcji własnych celem umorzenia otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego raportu. Uchwała w tymże brzmieniu zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI
Autopoprawka projektu uchwały WZA TIM SA w sprawie odkupu akcji własnych [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-21, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-06-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj