Co najmniej 1 mld zł przychodów rocznie do 2021 r. – strategia TIM SA na najbliższe trzy lata

Zarząd TIM SA przyjął strategię średnioterminową spółki na lata 2019-2021. Jej głównym celem jest zwiększenie wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej
1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.

Aby go zrealizować, spółka będzie równolegle rozwijać się w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (połączenie technologii e-commerce z wiedzą
i doświadczeniem pracowników sieci sprzedaży) i tworzyć alternatywne modele handlu materiałami technicznymi, które do 2021 r. mają wygenerować powyżej 10% obrotów TIM-u.

– Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać – tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Ekspansja geograficzna i produktowa, zwiększenie efektywności i rentowności sprzedaży (m.in. poprzez polepszenie i unowocześnienie serwisu dla klientów) oraz wzrost świadomości marki TIM mają zaowocować średniorocznym wzrostem przychodów o ponad 5% powyżej poziomu inflacji.

Równolegle TIM planuje rozwijać handel w modelach alternatywnych: dropshippingu (aktywnym – z wykorzystaniem zewnętrznych platform handlowych do sprzedaży oferty TIM-u, pasywnym – udostępniając platformę TIM.pl zewnętrznym sprzedawcom), marketplace oraz B2B2C. Modele alternatywne pozwolą TIM-owi dotrzeć do nowych klientów, a także pozyskać ich do modelu hybrydy.

– Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego jesteśmy gotowi na rozwój, kolejne zmiany i zwiększenie skali działalności. Naszą siłą, bez której nie stawialibyśmy sobie kolejnych ambitnych celów, jest wyjątkowa kultura organizacyjna TIM-u, oparta na współpracy i długoterminowej perspektywie – dodaje Krzysztof Folta.

Przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021. Strategia zostanie zoperacjonalizowana
w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 12/2019 >>

ZOBACZ PREZENTACJĘ NT. STRATEGII TIM SA NA LATA 2019-2021

drukuj
pdf
Strategia TIM 2019-2021
1 MB