Formularz raportu półrocznego 2010

 

Formularz raportu półrocznego 2010. Wybrane dane finansowe.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze/2009 półrocze / 2010 półrocze/2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 475,00 160 452,00 33 884,00 35 511,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 153,00 4 863,00 761,00 1 076,00
III. Zysk (strata) brutto 4 559,00 5 976,00 1 100,00 1 323,00
IV. Zysk (strata) netto 3 639,00 4 579,00 878,00 1 014,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 282,00 10 522,00 -2 480,00 2 329,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 153,00 -5 683,00 5 585,00 -1 258,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 322,00 1 844,00 -319,00 408,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 549,00 6 683,00 2 786,00 1 479,00
IX. Aktywa, razem 262 621,00 268 402,00 65 586,00 60 051,00
X. . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 054,00 63 873,00 13 000,00 14 291,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 681,00 39,00 420,00 9,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 373,00 62 786,00 12 580,00 14 047,00
XIII. Kapitał własny 210 567,00 204 529,00 52 587,00 45 760,00
XIV. Kapitał zakładowy 23 100,00 23 647,00 5 769,00 5 291,00
XV. Liczba akcji (w tys.szt.) 23 100,00 23 647,00 23 100,00 23 647,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,19 0,04 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,19 0,04 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,12 8,68 2,28 1,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,88 8,68 2,22 1,94
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,15 0,00 0,04 0,00

 

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

TIM 2010 PSF MSSF RAP PL-KSRF skan [PDF]

TIM 30.06.2010 – raport [PDF]

TIM SA – sprawozdanie półroczne 2010 – raport [PDF]

Oświadczenie biegłego rewidenta [PDF]

Oświadczenie o rzetelności sprawozdania [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-08-13

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-08-13

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-08-13

drukuj