Informacja poufna na GPW. Co to jest i jakie ma znaczenie dla inwestorów?

Niekontrolowane ujawnienie ważnych danych może mieć wpływ na cenę akcji, ze szkodą dla ich posiadaczy. Dlatego spółki muszą przestrzegać szeregu reguł dotyczących sposobu przekazywania informacji na rynek.

Zaskoczeniem dla analityków okazał się pod koniec stycznia wpis w mediach społecznościowych, w którym pracownik państwowego banku (i jednocześnie działacz partyjnej młodzieżówki) wskazał na historyczny sukces finansowy tej instytucji. Zasugerował w nim kwotę wypracowanego zysku, jeszcze przed publikacją raportu rocznego.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” opisujemy podstawowe zasady, których powinno się przestrzegać, przekazując informacje na temat spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warto, by znał je każdy inwestor.

Informacja poufna w spółce. Czym jest i w jaki sposób się ją przekazuje?

Zasady dotyczące komunikacji pomiędzy władzami spółki a jej akcjonariuszami oraz pozostałymi uczestnikami rynku są ściśle regulowane. Przepisy mają zapewnić m.in. równouprawnienie w dostępnie do informacji, na podstawie których inwestorzy mogą podejmować decyzje o zakupie bądź sprzedaży akcji.

Spełnieniu tego warunku ma służyć m.in. zdefiniowane w unijnym Rozporządzeniu MAR pojęcie informacji poufnej oraz zasady jej wykorzystywania.

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem informacją poufną jest wiadomość, która jednocześnie:

– jest określona w precyzyjny sposób,

– nie została podana publicznie,

– dotyczy bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby emitentów (instrumentów finansowych),

– a do tego jej upublicznienie miałoby znaczący wpływ na cenę tych instrumentów, a więc np. akcji.

Zgodnie z powyższymi założeniami taką informacją może być np. wiadomość o ważnym kontrakcie czy wynikach finansowych. Ale nie tylko – istotne dla akcjonariuszy są też m.in. rekomendacje zarządu w sprawie dywidendy, jak również informacje o transakcjach na instrumentach finansowych spółki (np. akcjach) dokonywanych przez osoby zarządzające firmą bądź inwestorów z nimi powiązanych.

Zgodnie z określonymi w szeregu przepisów zasadami, tak ważne dla inwestorów informacje powinny zostać upublicznione niezwłocznie.

Jednocześnie jednak prawo przewiduje wyjątki od tej zasady. Opóźnienie publikacji wchodzi w grę np. w sytuacji, gdy istnieje ryzyko dla stabilności finansowej spółki i systemu finansowego lub leży to w interesie publicznym.

Jeżeli spółka decyduje się przekazać uczestnikom rynku ważne wieści, które spełniają warunki do tego, by zakwalifikować je jako informację poufną, powinna to zrobić również zgodnie z określonymi regułami.

Przede wszystkim spółka ma obowiązek przekazać raport z informacją za pośrednictwem oficjalnego kanału, którym jest tzw. system ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) – zarządza nim Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i dzięki niemu informacje ze spółek szybko płyną na rynek, np. do biur maklerskich lub serwisów ekonomicznych.

Wiadomość powinna również zostać opublikowana na stronie internetowej spółki.

Raporty okresowe. Ich publikowanie również ma swoje zasady

Jako inwestor powinieneś również pamiętać o tym, że przepisy jasno regulują zasady przekazywania informacji dotyczących wyników finansowych w formie raportów: kwartalnych, półrocznych i rocznych.

W tym kontekście istotny dla inwestorów jest tzw. okres zamknięty. Obejmuje on 30 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego. W tym czasie wszystkie osoby pełniące obowiązki zarządcze w spółce mają zakaz kupowania bądź sprzedawania akcji (oraz innych instrumentów finansowych) spółki.

Zwykle powstrzymują się też od komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby sugerować spodziewane wyniki.

O RAPORTACH FINANSOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH I TERMINACH ICH PUBLIKACJI PISALIŚMY WIĘCEJ TUTAJ.

Zasady przekazywania informacji przez spółki z GPW. Gdzie szukać wiedzy na ten temat?

Przedstawione przez nas reguły funkcjonowania spółek w zakresie komunikacji z rynkiem to absolutne minimum, z którego powinien zdawać sobie sprawę każdy inwestor.

Niemniej osoby zainteresowane rozwinięciem poszczególnych wątków powinny zapoznać się przede wszystkim z trzema dokumentami. Są to:

> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – to popularne Rozporządzenie MAR.

> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – jest ona znana jako Ustawa o ofercie.

> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj