Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywidendy za rok 2020

Zarząd TIM SA przyjął politykę dywidendową zakładającą coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy określanej w zależności od poziomu wypracowanego zysku netto. Nadrzędnym celem Zarządu jest utrzymanie przewidywalnej i atrakcyjnej polityki dywidend,  z uwzględnieniem potrzeb kapitałowych wynikających z dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej TIM oraz efektywnego zarządzania finansami.

Ponadto Zarząd zdecydował, że składając wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2020 r., zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu TIM SA, niezależnie od zaliczki wypłaconej 30 grudnia 2020 r., wypłatę dodatkowej kwoty dywidendy w wysokości 22 199 200 zł brutto, tj. 1 zł brutto na 1 akcję.  Oznacza to, że po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Walne Zgromadzenie TIM SA łączna wysokość dywidendy za rok 2020 wyniesie ponad 48,8 mln zł brutto (2,20 zł brutto na 1 akcję).

Dynamiczny rozwój i dzielenie się sukcesem

Rok obrotowy 2020 jest trzecim z rzędu, za który TIM wypłaca dywidendę. Obroty i wyniki finansowe TIM-u biją kolejne rekordy. Szacowane jednostkowe przychody ze sprzedaży za rok 2020 wyniosły ponad 935 mln zł (wzrost o 17% rdr.). Zysk netto TIM-u za trzy kwartały 2020 r. był wyższy o 18%, a skonsolidowany – o blisko 40% od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2019. 3LP – zależna  spółka logistyczna specjalizująca się w obsłudze klientów z sektora e-commerce – w IV kw. 2020 r. po raz pierwszy w historii większość przychodów z usług logistycznych uzyskała od klientów spoza Grupy TIM.

– Rozwijamy się dynamicznie i nie zamierzamy zwalniać tempa. Dzięki temu generujemy lepsze  wyniki finansowe i chcemy dzielić się sukcesem z akcjonariuszami – deklaruje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM S.A. – Oczywiście nie zapominamy o przyszłości i będziemy realizować kolejne inwestycje zarówno w technologię e-commerce, z których korzysta platforma e-handlu TIM.pl, jak i w infrastrukturę logistyczną. Naszą ambicją jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu biznesu – dodaje Krzysztof Folta.

Polityka dywidendowa

Zgodnie z przyjętą polityką przy ustalaniu wysokości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przez Zarząd, uwzględniane będą m.in. następujące czynniki:

  • ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne GK TIM,
  • sytuacja płynnościowa, koszt finasowania dłużnego, możliwość jego pozyskania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia GK TIM na bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA < 2),
  • analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

Jednym z podstawowych celów TIM-u jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. W związku z tym Zarząd zdecydował, że przedkładając Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycje wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2021-2023, będzie dążył do tego, by wysokość dywidendy była wyliczona z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym na poziomie co najmniej 15 mln zł – wypłata dywidendy w wysokości 22 199 200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22 199 200 zł;

2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł Zarząd zaproponuje wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej.

– Patrząc w przeszłość, widać, że TIM był przez wiele lat spółką dywidendową, oczywiście z wyjątkiem okresu zmiany modelu biznesowego, co jest zupełnie naturalne, biorąc pod uwagę skalę i koszty transformacji – mówi Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM S.A. – Od 2018 roku ponownie regularnie wypłacamy dywidendę. Jesteśmy zatem coraz bliżej naszego celu, czyli dołączenia do indeksu WIGdiv, w którego portfelu znajdują się spółki regularnie wypłacające dywidendy na przestrzeni co najmniej ostatnich pięciu lat – dodaje Piotr Tokarczuk.

Zobacz raport bieżący nr 9/2021 >>

Zobacz raport bieżący nr 10/2021 >>


drukuj