Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbędzie się 16.06.2009r.

(Emitent – PAP – wtorek, 2 czerwca 19:18)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zwołane na dzień 16 czerwca 2009 r, na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), jak również zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie” tj. zgodnie postanowieniami Rozdziału II ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 5 ww. dokumentu.

 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA 16.06.2009 [DOC]

 

Raport bieżący nr 28/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-02 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj