Rok 2018 w Grupie TIM: rekordowe obroty, wzrost zysku netto o 1295%, najwyższa w historii skonsolidowana EBITDA [PREZENTACJA, WIDEO Z KONFERENCJI]

Ponad 830,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+15,4% r/r) i niemal 15,1 mln zł zysku netto (wobec 3,8 mln zł straty) odnotowała w 2018 roku Grupa Kapitałowa TIM. TIM SA, odpowiedzialny za 90,5% przychodów Grupy, również zakończył rok z najwyższymi w historii obrotami (751,5 mln zł, +14,6% r/r). Przychody Grupy ze sprzedaży usług logistycznych świadczonych przez 3LP SA wzrosły aż o 251% r/r, do 14,4 mln zł.

Intensywne działania prosprzedażowe w połączeniu z atutami stanowiącymi przewagę konkurencyjną TIM-u przyniosły kolejny rekord poziomu obrotów zarówno spółki, jak i całej Grupy.

– Z innymi graczami na rynku wygrywamy przede wszystkim szerokością oferty asortymentowej, stale dostosowywanej do oczekiwań klientów, oraz jej dostępnością. Pod koniec 2018 r. naszą ofertę magazynową, a więc stale dostępną w centrum logistycznym i wysyłaną do klienta w 24 godziny od złożenia zamówienia, stanowiło ponad 68 tysięcy unikalnych produktów – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Są powody do zadowolenia

Rosnącym obrotom towarzyszy wzrost liczby klientów TIM-u. W 2018 r. zakupów w TIM-ie dokonało ponad 30 tysięcy klientów, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. O 9,8% r/r, do prawie 11,2 tys., wzrosła liczba klientów kluczowych TIM-u, a więc realizujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupy o wartości ponad 1500 zł miesięcznie.

Niemal 71% przychodów TIM-u (i ponad 70% całej Grupy) przyniosła sprzedaż online.

– Z danych Google Analytics wynika, że w 2018 roku TIM.pl znalazł się w czołowej pięćsetce polskich platform online. Liczba sesji w naszym e-sklepie przekroczyła 8 milionów, a średni czas sesji wyniósł 8 minut i 10 sekund. Oba te wskaźniki wzrosły o 7% w stosunku do 2017 roku – wylicza Piotr Nosal, dyrektor handlowy, a od 1 kwietnia 2019 r. także członek Zarządu TIM SA. – Jeśli dodać do tego, że sprzedaż przez TIM.pl na dzień roboczy była w 2018 roku wyższa o niemal 17% od poziomu z roku 2017, mamy powody do zadowolenia. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie – dodaje Piotr Nosal.

Zyskowny rok

TIM SA zanotował w 2018 r. 10,2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost aż o niemal 1295% w porównaniu z rokiem 2017 (732 tys. zł). To przede wszystkim zasługa rekordowych przychodów ze sprzedaży. Warto jednak zwrócić uwagę także na wzrost kosztów operacyjnych (do 736,7 mln zł, +12,5% r/r), który był jednak o 2,1 p. proc. niższy od wzrostu przychodów.

Grupa Kapitałowa TIM zakończyła rok 2018 zyskiem netto w wysokości niemal 15,1 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął niemal 19,9 mln zł (vs 3,2 mln straty zł w 2017 r.). Na poziomie EBITDA (zysk z działalności operacyjnej, powiększony o koszty amortyzacji) Grupa osiągnęła najwyższy w historii wynik – ponad 31 mln zł, o 328% więcej niż w 2017 roku.

– Tak duża poprawa w zakresie zysku na działalności operacyjnej to przede wszystkim efekt poprawy rentowności działalności podstawowej TIM SA oraz logistycznej spółki 3LP SA. Na wynik netto Grupy wpłynął także dodatni wyniki na pozostałej działalności operacyjnej, związany ze sprzedażą nieruchomości przez 3LP – wyjaśnia Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Historyczny rok 3LP

Sprzedaż 3LP SA do klientów spoza Grupy TIM (bez najmów) wzrosła do niemal 15,6 mln zł, co oznacza wzrost aż o 317%. W obszarze usług logistycznych udział klientów spoza GK TIM wyniósł 27,5%. Ten wskaźnik oznacza, że jeden z głównych celów strategicznych, który zakładał osiągnięcie w 2018 r. udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 25-30%, został zrealizowany. Całkowite przychody 3LP SA wyniosły w 2018 r. 74,2 mln zł, o ponad 23% więcej niż w roku 2017.

Dla logistycznej spółki z Grupy TIM rok 2018 był przełomowy. 3LP po raz pierwszy zanotowało bowiem dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wygenerowało również dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie ponad 6 mln zł.

Miniony rok był czasem zmian w pozostałych spółkach zależnych TIM-u. W stan likwidacji postawiona została spółka Sun Electro Sp. z o.o. W grudniu 2018 r. TIM całkowicie wycofał się z Elit SA, zwiększając jednocześnie do 100% zaangażowanie w bydgoskiej spółce Rotopino.pl SA (w Grupie TIM od 2011 r.), która zanotowała rekordowe przychody ze sprzedaży (61,3 mln zł) i 123 tys. zł zysku netto wobec 664 tys. zł straty w 2017 r.

Pierwszy raport zintegrowany

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok ma – po raz pierwszy w historii – formę raportu zintegrowanego, co oznacza, że Grupa TIM po raz pierwszy na tak szeroką skalę raportuje dane niefinansowe.

– Zdecydowaliśmy się na ten krok, mimo że Grupa nie podlega jeszcze prawnemu obowiązkowi publikacji informacji niefinansowych – podkreśla Barbara Matkowska-Włosek, dyrektor marketingu TIM SA. – To w dużej mierze efekt również pierwszego w historii TIM-u spotkania konsultacyjnego z interesariuszami, przeprowadzonego w formule sesji dialogowej, zgodnie z zasadami standardu AA1000SES. Jego przebieg potwierdził, że interesariusze są głęboko zainteresowani naszym podejściem do zasad odpowiedzialnego biznesu. W trakcie spotkania nasi partnerzy biznesowi i społeczni przekazali nam swoje rekomendacje dotyczące między innymi zakresu raportowanych informacji niefinansowych. Równolegle przeprowadziliśmy ankietę na temat naszego zaangażowania społecznego wśród ogółu pracowników – dodaje Barbara Matkowska-Włosek.

Raport zintegrowany Grupy TIM został przygotowany według wytycznych międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards).

Zobacz jednostkowy raport roczny >>
Zobacz skonsolidowany raport roczny >>

drukuj