Rok 2019 w Grupie Kapitałowej TIM: rekordowe przychody i EBITDA [WIDEO, PREZENTACJA]

Ponad 890 mln zł skonsolidowanych i niemal 800 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży przyniósł rok 2019 w Grupie TIM. To odpowiednio o 7,2% i 6,2% więcej niż w 2018 roku, a także najwięcej w historii TIM SA. Roczna dynamika wzrostu obrotów TIM-u była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych (+2,9%). Rekordowe poziomy osiągnęły skonsolidowana i jednostkowa EBITDA – odpowiednio 53 mln zł (+70,6% rdr.) i 35,8 mln zł (+108,7% rdr.).

Rok 2019 po raz kolejny był rokiem rekordów w obszarze sprzedaży TIM SA. Oprócz wzrostu obrotów spółka zanotowała także najwyższą w historii liczbę zamówień złożonych online (niemal 461 tys.) czy liczbę klientów (ponad 30,9 tys.).

– To oczywiście efekt rekordowego grona klientów, intensywnych działań prosprzedażowych czy rozwoju oferty produktowej . W sporej części wiąże się to z rozwojem alternatywnych modeli handlu (dropshipping, marketplace, B2B2C), wskazanych w ogłoszonej przed rokiem strategii średnioterminowej TIM SA na lata 2019-2021 – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Marketplace’y to jeden z najważniejszych trendów rozwoju e-commerce B2B. Z szacunków brytyjskiej firmy badawczo-konsultingowej iBe TSD wynika, że wartość światowych zakupów w marketplace B2B wyniesie ok. 3,6 biliona dolarów amerykańskich w 2024 r. (w 2018 r.  było to ok. 680 mld dolarów), przy czym wartość całego rynku e-commerce B2B do 2024 r. powinna wzrosnąć do blisko 12 bilionów dolarów. Do 2024 r. marketplace’y B2B będą więc odpowiadać za 30% światowej sprzedaży B2B. Obserwując światowe trendy rozwoju e-commerce B2B, tym bardziej słuszna okazała się decyzja o udostępnieniu platformy TIM.pl nowym sprzedawcom (klientom, jak i nowym dostawcom). Tym sposobem na TIM.pl realizowana jest sprzedaż produktów oferowanych bezpośrednio z ich magazynów – w modelu dropshippingowym, który w całym minionym roku, zgodnie z przyjętą strategią, był systematycznie rozwijany.

Perspektywy dalszego wzrostu

Ponad 70% przychodów ze sprzedaży – zarówno TIM SA, jak i Grupy TIM – wygenerował kanał online. Współczynnik konwersji (liczba sesji, która zakończyła się dokonaniem transakcji) na TIM.pl wzrósł w 2019 r. do 4,62% (z 4,51% w 2018 r.) i jest wyższy od średniej dla branży e-commerce B2B, specjalizującej się w sprzedaży urządzeń elektrycznych (2,43%).

– Rok 2019 to także czas najlepszych w historii wskaźników odzwierciedlających odbiór naszej oferty e-commerce, dostępnej na TIM.pl – mówi Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Poprawie uległy bowiem także dwa inne parametry opisujące zachowanie użytkowników na TIM.pl. Średni czas pojedynczej wizyty wyniósł 8 minut i 49 sekund, a więc niemal 8% więcej niż w 2018 roku (8 minut i 10 sekund). Z kolei wskaźnik odrzuceń, pokazujący odsetek użytkowników wychodzących ze strony bez interakcji z nią, obniżył się z 21,40% w 2018 roku do 20,92% w 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że średni współczynnik odrzuceń dla całej branży e-commerce jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 47,85% – dodaje Piotr Nosal.

Jak wynika z raportu Proces zakupowy w B2B: wyzwania, trendy, inspiracje, opracowanego przez e-point SA i Mobile Institute, rynek e-commerce B2B rośnie nawet czterokrotnie szybciej niż B2C, a klienci B2B wydają na zakupy w internecie blisko dziesięć razy więcej niż klienci z obszaru B2C, czyli konsumenci.

– Te dane potwierdzają, że zmiana modelu biznesowego i postawienie niemal siedem lat temu na e-commerce, było słuszną decyzją, z której efektów będziemy cieszyć się także w przyszłości. Rozwój alternatywnych modeli sprzedaży, oczywiście online, pozwala nam na dalszy, dynamiczny rozwój. Dzięki nim wytyczamy też nowe kierunki w całej branży elektrotechnicznej, czego dowodem jest dwukrotnie wyższa dynamika obrotów niż firm zrzeszonych w SHE – Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (+6,2% vs +2,9% rdr.) – podkreśla Krzysztof Folta.

Sprzedaż rośnie szybciej niż koszty

TIM SA zanotował w 2019 r. 22,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 122,4% w porównaniu z rokiem 2018 (10,2 mln zł). To efekt najwyższych w historii przychodów ze sprzedaży, wzrostu marży brutto oraz utrzymania dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych poniżej dynamiki wzrostu przychodów (4,4% wobec 6,2%).

– W obszarze kosztów operacyjnych warto zwrócić uwagę na niższy o niemal 1,8 mln zł poziom kosztów związanych z odpisami aktualizacyjnymi i likwidacją zapasów, będący konsekwencją poprawy efektywności polityki zarządzania zapasem – mówi Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

W efekcie TIM zakończył rok z EBITDA (zysk z działalności operacyjnej, powiększony o koszty amortyzacji) wyższą o 108,7% w porównaniu z 2018 r. (35,8 vs 17,2 mln zł).

Również na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa TIM miała w 2019 r. bardzo dobre wyniki finansowe – zysk netto sięgnął niemal 19,6 mln zł (+29,6% rdr.), a dynamika wzrostu kosztów operacyjnych była niższa od dynamiki przychodów. W konsekwencji EBITDA Grupy TIM osiągnęła rekordowy poziom ponad 53 mln zł (+70,6% rdr.).

3LP blisko realizacji celu strategicznego

Po raz pierwszy w historii Grupy TIM udział spółki dominującej, tj. TIM SA, w przychodach ze sprzedaży Grupy, spadł poniżej 90% – do 89,7%. To w głównej mierze zasługa logistycznej spółki 3LP.

– Dynamiczny rozwój 3LP przełożył się wzrost przychodów Grupy z tytułu sprzedaży usług logistycznych do blisko 27 mln zł, a więc o 87% więcej niż w 2018 roku. Miniony rok to dla 3LP między innymi czas rozpoczęcia operacyjnej realizacji kontraktu z IKEA – komentuje Piotr Tokarczuk.

Stale rośnie udział klientów zewnętrznych (spoza Grupy TIM) w obszarze usług logistycznych realizowanych przez 3LP S.A. W 2019 roku wyniósł on 39,1%, zaś w samym II półroczu – 44%. Jeden z głównych celów strategicznych, który zakłada osiągnięcie przez 3LP udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 50%, jest zatem bliski realizacji.

Dynamika wzrostu obrotów ROTOPINO.PL SA jest zbliżona do poziomu TIM S.A. i całej Grupy (+ 6,8% rdr.). Spółka zakończyła rok 2019 zyskiem netto na poziomie 466 tys. zł (+253% rdr.). Te wzrosty to  również rezultat synergii operacyjnej i sprzedażowej wewnątrz Grupy. Oferta asortymentowa ROTOPINO.PL SA dostępna jest na zasadzie dropshippingu na TIM.pl, oferta TIM-u zaś na platformie Narzedzia.pl, a obsługę logistyczną spółki zapewnia 3LP SA.

Rozwój w obszarze odpowiedzialnego biznesu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok ma – podobnie jak rok temu – formę raportu zintegrowanego, co oznacza, że Grupa TIM już po raz drugi na tak szeroką skalę raportuje dane niefinansowe. Podobnie jak rok temu, także raport zintegrowany za rok 2019 został przygotowany według wytycznych międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards).

W połowie 2019 r. Zarząd TIM SA przyjął strategię odpowiedzialnego biznesu TIM pro na lata 2019-2021. – Po publikacji raportu zintegrowanego za rok 2018 i zorganizowaniu w 2018 roku spotkania konsultacyjnego z interesariuszami, stworzenie tej strategii było kolejnym, naturalnym krokiem rozwoju całej organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Krzysztof Folta.

W następstwie kierunków i działań wytyczonych w strategii TIM pro, w opublikowanym 16 kwietnia 2020 r. przez Forum Odpowiedzialnego Rozwoju raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki znalazło się osiem praktyk zgłoszonych przez TIM SA wobec trzech opublikowanych podczas debiutu TIM-u w tej publikacji w 2019 r.

Zobacz jednostkowy raport roczny za 2019 rok >>

Zobacz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok >>

drukuj