Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM sporządzone na dzień 31.12.2019 r. [PDF]

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok, zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA sporządzone za 2019 rok [PDF]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie oceny sprawozdań [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie Komitetu Audytu [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2020-04-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-04-22, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2020-04-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2020-04-22, Beata Szynol-Karaś – Dyrektor Wydziału Księgowości – Główna Księgowa

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU
drukuj
zip
Skonsolidowany raport roczny za rok 2019
7 MB
pdf
Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok
7 MB