Skonsolidowany raport półroczny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
I półrocze 2014 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2013
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 226533 154210 54215 36595
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8656) (4864) (2072) (1154)
III. Zysk (strata) brutto (8696) (4422) (2081) (1049)
IV. Zysk (strata) netto (7240) (3891) (1733) (923)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 52 63 12 15
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14150) (11234) (3386) (2666)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1321) (2026) (316) (481)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13301/td> 1273 3183 302
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2170) (11987) (519) (2845)
X. Aktywa, razem 297916 252255 71599 58268
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118257 61966 28421 14313
XII. Zobowiązania długoterminowe 5733 6741 1378 1557
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 112524 55255 27043 12756
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 175645 185303 42213 42803
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5335 5128
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) (0,18) (0,08) (0,04)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) (0,18) (0,08) (0,04)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 8,35 1,90 1,93
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 8,35 1,90 1,93
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212125 140484 50767 33337
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8900) (5059) (2130) (1201)
XXIII. Zysk (strata) brutto (8952) (4750) (2142) (1127)
XXIV. Zysk (strata) netto (7437) (4145) (1780) (984)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11568) (9779) (2768) (2321)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5029) (1866) (1204) (443)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13902 1273 3327 302
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2695) (10372) (645) (2461)
XXIX. Aktywa, razem 290945 244193 69924 56406
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113597 57366 27301 13251
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4124 5049 991 1166
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 109473 52317 26310 12085
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej 177348 186827 42623 43155
XXXIV. Kapitał zakładowy 22199 22199 5335 5128
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,34) (0,19) (0,08) (0,05)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,34) (0,19) (0,08) (0,05)
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,99 8,42 1,92 1,94
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,99 8,42 1,92 1,94
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny ( 2014r) 4,1784 PLN, (2013r) 4,2140 PLN; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego: na dzień 30.06.2014 r. – 4,1609 PLN, na dzień (30.06.2013 r) – 4,3292 PLN.

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe GK TIM oraz jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe TIM SA [PDF]

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM [PDF]

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TIM [PDF]

Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Grupy Kapitałowej TIM w I półroczu 2014 r. [PDF]

Oświadczenia Zarządu TIM SA [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-08-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-08-29, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-08-29, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-08-29, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj