Szósty rok obecności TIM-u w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wolontariat pracowniczy, program grantowy, aktywności sportowo-charytatywne, bożonarodzeniowa akcja pomocowa TIM Mikołajów oraz badanie satysfakcji pracowników znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”, którego premiera odbyła się 16 kwietnia 2024 r. podczas Targów Idei ESG.

Dobre praktyki w raporcie zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000, definiującą i zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej (418) działań zaprezentowanych w publikacji dotyczy zaangażowania społecznego, praktyk z zakresu pracy (249) i środowiska (210). Praktyki zgłoszone przez TIM, zaprezentowane poniżej, dotyczą pierwszych dwóch obszarów.

– Nasza odpowiedzialność nie kończy się jednak na ludziach. Nie pozostajemy obojętni również na wyzwania klimatyczne i środowiskowe – zwraca uwagę Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Wszystko to zawiera się w przyjętej w 2023 roku pierwszej w historii strategii ESG całej Grupy TIM. „Zarządza” ona kluczowymi z naszego punktu widzenia obszarami: satysfakcją klientów, zaangażowaniem pracowników, reputacją przedsiębiorstwa oraz wpływem, jaki wywieramy na środowisko naturalne. Wszystkie te kwestie są priorytetyzowane, a do każdego priorytetu opracowaliśmy mierzalne cele do roku 2026 – dodaje Krzysztof Folta.

Statystyki raportu i zmiany

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej polska działająca organizacja zajmująca się ESG i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, od 2002 r. publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Tegoroczna, 22. edycja, jak zwykle stanowi podsumowanie działań realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

W tym roku, wobec bardzo dynamicznie rosnącej liczby zgłoszeń, FOB zdecydował się obniżyć do 5 (z dotychczasowych 10) limit praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. W efekcie w zestawieniu znalazło się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 organizacji. W zdecydowanej większości (75%) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16% stanowią firmy średnie, a małe i mikro to odpowiednio 7% i 2% reprezentowanych przedsiębiorstw.

Nowością podczas zgłoszeń do tegorocznego raportu była możliwość przypisania dobrej praktyki do poszczególnych European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – standardów raportowania wprowadzonych zgodnie z unijną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Standardy te, począwszy od raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju za rok 2024, staną się w kolejnych latach obowiązkowe dla kolejnych grup przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Wśród praktyk opublikowanych w tegorocznym raporcie najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk), następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84).

Tegoroczna edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest szóstą z rzędu, w której uwzględniono działania realizowane przez TIM. Spółka jest obecna w publikacji FOB nieprzerwanie od raportu dotyczącego roku 2018, który ukazał się wiosną 2019 r.

Raport 2023 można pobrać ze strony FOB >>

Poprzednie edycje dostępne są tutaj >>

Dobre praktyki TIM-u dotyczące zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej

TIM Integracja Multisportowa i Aktywny TIM dla Przyjaciół

Charytatywna akcja „Aktywny TIM dla Przyjaciół” polega na gromadzeniu kilometrów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Przeprowadzona w 2023 r. szósta edycja trwała od 01.07 do 17.09 i po raz drugi wzięli w niej udział pracownicy nie tylko TIM-u, ale również dostawców firmy.

Podczas akcji zgromadzono 107 889 km, co przy uwzględnieniu stosownych przeliczników (zależnych od rodzaju aktywności) dało 35 522 zł. Środki trafiły w formie darowizn po 5075 zł do fundacji. Jedną wskazała najlepsza spośród drużyn dostawców. Drugą wybrał ogół pracowników TIM-u spośród kilku organizacji wskazanych przez laureatów rywalizacji. Pod opieką pozostałych znajdują się dzieci pracowników firmy oraz jeden z pracowników firmy – wszyscy wymagający długotrwałej rehabilitacji.

W 2019 r. TIM rozszerzył „Aktywny TIM dla Przyjaciół” na niemal całoroczną rywalizację „TIM – Team Integracja Multisportowa”, której celem jest zachęcenie pracowników do regularnej aktywności fizycznej.

Program grantowy

TIM dwa razy w roku ogłasza możliwość zgłaszania przez pracowników inicjatyw lub pomysłów, które wspierają lokalne społeczności. Inicjatywy mogą mieć charakter edukacyjny, oświatowy, prozdrowotny, proekologiczny, kulturalny oraz pomocowy.

W każdej z edycji programu przyznawane są granty o wartości od 1000 do 6000 zł. Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje ogół pracowników poprzez głosowanie w intranecie. W 2023 r. łączna wartość przyznanych grantów wyniosła 74 500 zł.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach programu granty trafiły do aż 55 beneficjentów. Sfinansowały lub współfinansowały m.in. profilaktykę nowotworową i wsparcie kobiet dotkniętych rakiem piersi, działalność na rzecz osób doświadczających przemocy domowej i kryzysu psychicznego czy sprzęt sportowy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

TIM Mikołajów 2023

W minionym roku TIM po raz czwarty, zamiast inwestować środki w bożonarodzeniowe prezenty dla klientów, postanowił przekazać fundusze na wsparcie społeczne. Zebrane środki, wzbogacone o fundusze od producentów oferujących swoje produkty na TIM.pl, zostały przekazane lokalnym fundacjom i organizacjom. Wybór beneficjentów akcji został powierzony klientom, którzy mieli możliwość oddania głosu na jedną z trzech instytucji wytypowanych przez pracowników poszczególnych biur handlowych TIM-u. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. hospicja, stowarzyszenia oraz fundacje wspierające chore dzieci i dorosłych, a także schroniska dla zwierząt.

TIM Mikołajów 2023 przeszedł do historii jako rekordowy. Liczba zaangażowanych partnerów wzrosła o 40% rok do roku, osiągając imponującą liczbę 67. Dzięki ich wsparciu budżet akcji sięgnął 399 750 zł, co również oznaczało nowy rekord. W rezultacie 18 beneficjentów otrzymało darowizny o wartości 20 500 zł każda, a trzech kolejnych – wsparcie w wysokości 10 250 zł. Inicjatywa zdobyła aprobatę nie tylko partnerów biznesowych, ale również klientów, o czym świadczy rekordowa liczba głosów w ankiecie na TIM.pl – 28 489 (wzrost o 157% rdr.).

Dobre praktyki TIM-u z zakresu pracy

Wolontariat pracowniczy

Od  połowy 2019 r. pracownicy TIM-u mogą zgłaszać propozycje działań z zakresu wolontariatu, które firma wesprze organizacyjnie i/lub finansowo. Od IV kw. 2023 r. mogą alternatywnie wybrać możliwość realizacji wolontariatu w godzinach pracy (do dyspozycji mają 8 h, lecz pozostałe niezbędne zasoby muszą zapewnić we własnym zakresie). Beneficjentami wolontariatu mogą być: Organizacje Pożytku Publicznego, instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, szpitale, DPS itp.), inne osoby i organizacje potrzebujące wsparcia. Preferowane są lokalne społeczności prowadzące działania o charakterze edukacyjnym/oświatowym, prozdrowotnym, proekologicznym, kulturalnym, pomocowym.

W 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 10 z 10 złożonych wniosków. Połowa z nich dotyczyła realizacji Szlachetnej Paczki. Dodatkowo we współpracy z Fundacją Zaczytani.org wśród pracowników TIM-u przeprowadzono zbiórkę książek. Zasiliły one dwie Zaczytane Biblioteki, które TIM będzie utrzymywać przez kolejne co najmniej 2 lata.

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników

W 2023 r. TIM zrealizował takie badanie po raz trzeci. Aby było jak najbardziej obiektywne oraz anonimowe, do jego przeprowadzenia zaangażowano firmę zewnętrzną. Kwestionariusz zawierał szereg pytań zamkniętych i otwartych pozwalających na zbadanie nastrojów na wielu płaszczyznach. Pytania dotyczyły obszarów: Moja praca, Moja firma, Kultura i wartości, Kierownictwo, Przyszłość i Zmiany w firmie. Celami badania były przede wszystkim identyfikacja zmian, jakie zaszły w organizacji od czasu ostatniej diagnozy (w 2021 r.) oraz wyodrębnienie obszarów do rozwoju.

Z badania wynika, że czynnikami pozytywnie wyróżniającymi TIM są: atmosfera w pracy; stabilność i bezpieczeństwo pracy; stawianie na rozwój i innowacje; elastyczność i możliwość pracy zdalnej; dobra komunikacja i zaangażowanie zarządu. Zidentyfikowano również elementy warte uwagi, które wymagają podjęcia dalszych działań. Wyniki pomiarów są niezwykle pomocne w kształtowaniu strategii HR firmy.

drukuj