Uchwały podjęte na NWZA TIM SA w dniu 11.01.2010r.

Raport bieżący nr 1/2010

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11 stycznia 2010r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz załączniki do uchwał (tekst jednolity Statutu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia).

Załączniki:

I 2010 Uchwaly NWZA z 11-01-2010r. [RTF]

Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM SA_11-01-2010r. [RTF]

Statut TIM SA tekst jednolity 11-01-2010r. [RTF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-01-12

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-01-12

drukuj