Uchwały podjęte przez WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 16.06.2009r.

(Emitent – PAP – środa, 17 czerwca 14:21)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach , działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), w załączeniu przedkłada uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 16.06.2009r.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu TIM SA 16.06.2009r. [RTF]

 

Raport bieżący nr 31/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-17 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds. Handlu

drukuj