Zaliczka dla akcjonariuszy TIM-u na poczet przewidywanej dywidendy jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2021

Zarząd TIM SA zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021. Będzie to pierwsza wypłata oparta o zaprezentowaną w marcu 2021 r. politykę dywidendową Spółki na lata 2021-2023.

Zgodnie z nią, wysokość dywidendy jest wyliczana z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym na poziomie co najmniej 15 mln zł – wypłata dywidendy w wysokości 22 199 200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22 199 200 zł;

2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł Zarząd zaproponuje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 wyniesie 1,20 zł brutto na jedną akcję, a prawo do jej wypłaty uzyskają akcjonariusze posiadający akcje TIM SA 16 grudnia 2021 r. Sama wypłata nastąpi tydzień później – 23 grudnia 2021 r.

– Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej, przewidywanej dywidendy za 2021 rok. Wliczając obecną zaliczkę, to począwszy od dywidendy za 2018 rok TIM wypłacił już swoim akcjonariuszom łącznie ponad 115 milionów złotych – wylicza Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki pozwala nam na taki ruch i jest zgodna z opublikowaną w marcu polityką dywidendową TIM-u. Nasza konsekwencja i pewność w działaniu wpływają na zaufanie akcjonariuszy i inwestorów zarówno do Spółki, jak i Zarządu. Chciałem również podkreślić, że wypłacamy zaliczkę na poczet dywidendy, jednak niezależnie od tego mamy zabezpieczone finansowanie na realizację ambitnych planów dalszego rozwoju w kolejnych latach – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 32/2021 >>

drukuj