Formularz raportu kwartalnego

Zobacz wybrane dane finansowe TIM SA.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody łącznie 231476 249390 57830 56689
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230847 247996 57673 56372
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 777 6 588 1 693 1 498
IV. Zysk (strata) brutto 8 609 8 291 2151 1885
V. Zysk (strata) netto 6 786 5 924 1695 1347
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -600 13 578 -150 3086
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15162 -13 538 3788 -3077
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 424 -2 379 -3 604 -541
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 138 -2 339 34 -532
X. Aktywa, razem 264 777 263 083 66410 62304
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 733 56 889 16 487 13473
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 851 0 464 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 882 55 399 16 023 13120
XIV. Kapitał własny 199 044 206 194 49 923 48831
XV. Kapitał zakładowy 23100 23 647 5 794 5600
XVI. Liczba akcji (w tys.szt.) 23100 23 647 23100 23647
XVII. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,25 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,25 0 0
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,62 8,72 2 2
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,39 8,72 2 2
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,15 0 0 0

 

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik      Opis

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik     Opis

Sprawozdanie finansowe [PDF]

Komentarz do raportu III-2010 [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-11-08

Wiceprezes Zarządu, Dyrektror ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-11-08

drukuj