Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego TIM SA

Data sporządzenia

2012-05-08

Raport bieżący nr

7/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 259), informuje, iż w dniu 07 maja 2012r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z ww. postanowieniem kapitał zakładowy TIM S.A. został podwyższony z kwoty 21.790.000 zł do kwoty 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych ) poprzez emisję 409.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E ( druga transza) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Na strukturę kapitału zakładowego, który wynosi po podwyższeniu 22.199.200 zł i dzieli się na 22.199.200 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, składa się:

1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,

2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,

3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,

4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,

5) 619.200 ( słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji serii E,

6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego, ze wszystkich wyemitowanych akcji TIM S.A. przysługuje łącznie 22.199.200 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) głosów.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 409.200 Akcji serii E objętych przez Posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, którzy brali udział w Programie Motywacyjnym za rok 2010 (szczegóły w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 20.03.2012r.).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-05-08, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-05-08, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj