Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – kontrahentem TIM S.A. i przekazałeś swoje dane osobowe TIM S.A. za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe TIM S.A. dostępne pod adresem www.tim.pl, www.timsa.pl lub www.laczynasnapiecie.pl, TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłacony. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.
  3. TIM S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży, np. w celu przesyłania ofert sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu profilowania, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec TIM S.A., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, w celu oceny zdolności kredytowej – w przypadku wystąpienia przez Ciebie do TIM S.A. z wnioskiem o możliwość dokonywania zapłaty za towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez TIM S.A. kredytu kupieckiego, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez TIM S.A. – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom współpracującym z TIM S.A. w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym TIM S.A. posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz TIM S.A. usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym TIM S.A. zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   3. zarządzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z TIM S.A., nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
   4. profilowania – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, przy czym Administrator nie będzie profilował Twoich danych osobowych, gdy nie będziesz pozostawać w relacjach handlowych,
   5. dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   6. obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   7. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   8. w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec TIM S.A. – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
   9. w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody,
   10. zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umów sprzedaży – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z TIM S.A. lub istnieją niezaspokojone roszczenia TIM S.A. wobec Ciebie,
   11. oceny zdolności kredytowej – do czasu korzystania przez Ciebie z możliwości dokonywania zapłaty za towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez TIM S.A. kredytu kupieckiego,
   12. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym sprzeciwu na profilowanie), a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, TIM S.A. nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności, nie będzie mógł dokonać oceny Twojej zdolności kredytowej w celu przyznania Tobie limitu kredytu kupieckiego, a w konsekwencji nie będzie mógł sprzedać Tobie towarów z odroczonym terminem płatności.
  9. W ramach profilowania, w oparciu o informacje o rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej oraz w oparciu o historię dokonywanych przez Ciebie zakupów w TIM S.A.,TIM S.A. ustala ceny sprzedaży towarów.
 2. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, TIM S.A., spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 8 powyżej, ponadto informuje, że:
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
  2. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, EULER HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Dodatkowo, TIM S.A. pozyskuje Twoje dane osobowe związane z Twoją sytuacją finansową poprzez skorzystanie przez Ciebie z systemu weryfikacyjnego TryPay. W przypadku, gdy dokonujesz zakupów w sklepie TIM S.A. z odroczonym terminem płatności Twoje dane pozyskujemy również od spółki Pragma.
 3.  Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie TIM S.A. lub podmiotu trzeciego.
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta TIM S.A.

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta TIM S.A. i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio TIM S.A., TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, NIP: 897-000-96-78, kapitał zakładowy w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłacony. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.
  3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec TIM S.A., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między TIM S.A. i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez TIM S.A. – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom współpracującym z TIM S.A. w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, podmiotom świadczącym usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, usługę poczty elektronicznej, podmiotom, którym TIM S.A. zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. lub ww. podmioty.
  5. Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   3. zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z TIM S.A., nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
   4. przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
   5. przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec TIM S.A. – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
   6. dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   7. obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   8. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
   9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  6. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, TIM S.A. nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z TIM S.A. przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między TIM S.A. i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.
 2. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta TIM S.A. i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 8 powyżej, TIM S.A. ponadto informuje, że:
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
  2. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie TIM S.A. lub podmiotu trzeciego.
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób, które kontaktują się z TIM np. pocztą elektroniczną w celach niehandlowych

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych przez Ciebie drogą elektroniczną jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy 22 199 200,00 PLN w całości wpłacony. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla reprezentantów

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach nawiązywania i wykonywania umów i kontaktów handlowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy 22 199 200,00 PLN w całości wpłacony. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.
 3. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
  1. nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
  3. zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami,

czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  1. niezbędny do nawiązania relacji handlowej,
  2. pozostawania w relacjach handlowych z TIM S.A., nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  3. w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 4. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.