Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

I. W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą fizyczną – kontrahentem TIM S.A. i przekazała Pani/Pan swoje dane osobowe TIM S.A. za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe TIM S.A. dostępne pod adresem www.tim.pl, www.szkolenia.tim.pl lub www.timsa.pl, TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), TIM S.A. niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, nr NIP: 897-000-96-78, e-mail: odo@tim.pl, tel. 801 500 700.
2. TIM S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz podejmowania działań na Pani/Pana żądanie, poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży, np. w celu przesyłania ofert sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu profilowania, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Pani/Pana zobowiązaniach wobec TIM S.A., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan na to zgodę, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów, w celu oceny zdolności kredytowej – w przypadku wystąpienia przez Panią/Pana do TIM S.A. z wnioskiem o możliwość dokonywania zapłaty za towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez TIM S.A. kredytu kupieckiego, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez TIM S.A. – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom, na rzecz których TIM S.A. zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym TIM S.A. posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz TIM S.A. usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi księgowe, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego, podmiotom, którym TIM S.A. zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. lub ww. podmioty.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) zarzadzania relacjami z klientem – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że TIM S.A., wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
4) profilowania – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że TIM S.A., wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
5) dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
6) obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
7) marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego,
8) w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Pani/Pana zobowiązaniach wobec TIM S.A. – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
9) w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
10) zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umów sprzedaży – tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z TIM S.A. oraz istnieją niezaspokojone roszczenia TIM S.A. wobec Pani/Pana,
11) oceny zdolności kredytowej – do czasu korzystania przez Panią/Pana z możliwość dokonywania zapłaty za towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez TIM S.A. kredytu kupieckiego,
12) zapewnienia rozliczalności – przez czas nieoznaczony.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między Panią/Panem oraz TIM S.A. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, TIM S.A. nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Panią/Pana umowy z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej przez Panią/Pana z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Pani/Panu drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Panią/Pana zabezpieczenia wierzytelności, nie będzie mógł dokonać oceny Pani/Pana zdolności kredytowej w celu przyznania Pani/Panu limitu kredytu kupieckiego, a w konsekwencji nie będzie mógł sprzedać Pani/Panu towarów z odroczonym terminem płatności.
8. W ramach profilowania, w oparciu o informacje o rodzaju prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej oraz w oparciu o historię dokonywanych przez Panią/Pana zakupów w TIM S.A.,TIM S.A. ustala ceny sprzedaży towarów.

II. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana, TIM S.A., spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:

1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Pani/Pana: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Panią/Pana zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
2. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, Pani/Pana strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, EULER HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.
IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta TIM S.A.

I. W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta TIM S.A. i przekazała Pani/przekazał Pan swoje dane osobowe bezpośrednio TIM S.A., TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, nr NIP: 897-000-96-78, e-mail: odo@tim.pl, tel. 801 500 700.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy wobec TIM S.A., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między TIM S.A. i Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraziła Pani wyraził Pan na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez TIM S.A. – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz których TIM S.A. zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi księgowe, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego, podmiotom, którym TIM S.A. zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. lub ww. podmioty.
4. Pani/Pana dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. w relacji z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) zarządzania relacjami z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że TIM S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
4) przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
5) przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy wobec TIM S.A. – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
6) dochodzenia roszczeń wobec Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
7) obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
8) marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego,
9) zapewnienia rozliczalności – przez czas nieoznaczony.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą oraz TIM S.A. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, TIM S.A. nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z TIM S.A., nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej z TIM S.A. przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Pani/Panu drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między TIM S.A. i Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą.

II. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta TIM S.A. i Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy, TIM S.A. spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, TIM S.A. ponadto informuje, że:

1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
2. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy.

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego.

IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.