Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2016-05-20

Raport bieżący nr

15/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.05.2016r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, działając w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art 160 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. przez żonę – Ewę Folta.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 17.05.2016r Pani Ewa Folta nabyła 17.000 sztuk akcji po średniej cenie 10,56 PLN za akcję, w dniu 18.05.2016r Pani Ewa Folta nabyła 14.020 szt akcji po średniej cenie 10,40 PLN, w dniu 19.05.2016r Pani Ewa Folta nabyła 14.980 szt akcji po średniej cenie 10,40 PLN za jedną akcję .
Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.444.600 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 19.05.2016r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.490.600 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,23 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.490.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,23 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-05-20, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-05-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj