Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2014-06-13

Raport bieżący nr

25/2014

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 13.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu 100.000 akcji TIM SA. po cenie 6,55 PLN. 

Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została w dniu 10 czerwca 2014r na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż na dzień 12 czerwca 2014 łącznie z żoną Ewą Folta posiada 4.000.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-13, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-06-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj