Nabycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2011-07-25

Raport bieżący nr

15/2011

Zarząd TIM S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, iż dnia 25 lipca 2011r. został poinformowany przez Prokurenta Spółki – Annę Słobodzian-Puła o nabyciu 5.000 (słownie: pięciu tysięcy ) sztuk akcji TIM S.A. po średniej cenie 10,11 zł za jedną akcję.

Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte w dniach 20.07.2011r i 22.07.2011r na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-07-25, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-07-25, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. handlu

drukuj