Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 18 grudnia 09:17)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.12.2006r został poinformowany przez Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance and Reinsurance Company ( zwanego dalej „ALICO” ), iż ALICO przekroczyło 12 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA , w związku z pośrenim nabyciem akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. informacją, w dniu 1 grudnia 2006r w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych ALICO posiadało pośrednio 2.535.307 ( słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedem ) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, co stanowiło udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 12,44 % i dawało prawo do 12,44% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

W dniu 24 listopada 2006r ALICO posiadało pośrednio 2.425.307 ( słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedem ) akcji Spółki, co stanowiło 11,90 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

Powyższe zaangażowanie ALICO ma charakter pośredni i wynika z zaangażowania Amplico Life SA, AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie jak również AIG Funduszy Inwestycyjnych Otwartych zarządzanych przez AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

Z oświadczenia zawartego w ww. informacji wynika, iż dalsze ewentualne zwiększenie zaangażowania ALICO w Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia ww. zawiadomienia jest uzależnione od sytuacji rynkowej.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 49/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-12-18 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-12-18 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj