Odwołanie prokury

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o odwołaniu w dniu 02 marca 2010r. prokury udzielonej Pani Marioli Połetek.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-03-03

Raport bieżący nr 6/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-03-03

Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-03-03

drukuj