Powołanie osoby zarządzającej

Data sporządzenia

2013-01-24

Raport bieżący nr

1/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z póżn. zm.), informuje, iż w dniu 23.01.2013r Rada Nadzorcza TIM SA rozszerzyła skład Zarządu TIM SA o dodatkową osobę – Panią Annę Słobodzian-Puła, która pełniła będzie funkcję Członka Zarządu TIM SA.

Mandat Pani Anny Słobodzian-Puła wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012.

Pani Anna Słobodzian-Puła z wykształcenia jest radcą prawnym.

W 1998r ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.

W latach 1999-2003 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W 2005r ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego.

Aktualnie Pani Anna Słobodzian Puła jest w trakcie studiów „European Master of Business Administration” zorganizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford.

Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM SA od 1998r, najpierw na stanowisku doradca prawny, od 2003r na stanowisku radca prawny, od 2006r – Kierownik Wydziału Organizacyjno –Prawnego, a od 2010r na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego/Prokurent.

W okresie od 2003r – do 2010r Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL SA z siedzibą w Świdnicy.

Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pani Anna Słobodzian – Puła pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy.

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA Pani Anna Słobodzian-Puła nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA, będącej spółką zależną TIM SA, Pani Anna Słobodzian-Puła nie pełni funkcji członka organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-01-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-01-24, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj