Prognoza wyników finansowych TIM SA na rok 2006

(Emitent – PAP – poniedziałek, 3 kwietnia 23:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych TIM SA na rok 2006: Przychody ze sprzedaży – 300.000.000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) Zysk z działalności operacyjnej – 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) Zysk netto – 18.500.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Zarząd TIM SA podjął uchwałę w przedmiocie ww. prognozy wyników finansowych po przeanalizowaniu wstępnych wyników finansowych TIM SA za pierwszy kwartał 2006r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa. W okresie od dnia 01.01.2006r do dnia 31.03.2006r przychody TIM SA ze sprzedaży wyniosły 61.060 tys. PLN i są o 43 % większe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 8/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-03 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-03 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj