Przedłużenie umowy kredytowej

Data sporządzenia

2015-03-30

Raport bieżący nr

07/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30 marca 2015 r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz Aneksu nr 2, z dnia 27 marca 2015 r., do umowy o Kredyt Odnawialny Nr BDK/KR-O/000057194/0029/13 zawartej w dniu 27 marca 2013 r. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie ( zwanym dalej „Bankiem”), a TIM SA.

Na podstawie ww. Aneksu nr 2 do umowy kredytowej Bank przedłużył TIM SA kredyt bankowy w wysokości 10 mln PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych ) do dnia 25 marca 2016 r.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało jako suma stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marży Banku. Podstawowym zabezpieczeniem określonym w umowie kredytowej, o której mowa powyżej, jest zastaw na zapasach.

O ustanowieniu ww. zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 29.08.2013 r. Podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione faktem, iż przedłużenie umowy kredytowej, o której mowa powyżej, przez Bank Handlowy w Warszawie SA na kolejny okres może mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-03-30, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-03-30, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj