Przydział akcji serii E TIM SA

Data sporządzenia

2012-03-20

Raport bieżący nr

5/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 19.03.2012 r., działając na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/16.06.2009 r. z dnia 16 czerwca 2009 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/24.06.2006 r. z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/16.06.06. 2009 r. z dnia 16 czerwca 2009 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 23/24.06.2006 r. z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki, Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/16.06.2009 r. z dnia 16 czerwca 2009 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 20/24.06.2006 r. z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego TIM SA, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą TIM S.A., przydzielił posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B TIM SA 409.200 (czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E TIM SA na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2010.

Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w konsekwencji wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B TIM SA przez Posiadaczy ww. Warrantów Subskrypcyjnych.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające i prokurent Emitenta, które złożyły Oświadczenie o Wykonaniu Warrantów, złożyły zapisy na akcje serii E TIM SA oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej, otrzymały następujące ilości akcji:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu – 60.500 akcji serii E TIM SA,

Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu – 45.000 akcji serii E TIM SA,

Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych – 37.500 akcji serii E TIM SA,

Anna Słobodzian- Puła – Prokurent -7.000 akcji serii E TIM SA,

Pozostałe akcje przydzielone zostały członkom kadry kierowniczej Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E TIM SA wynosi 1 złoty za jedną akcję.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są akcje zwykłe na okaziciela serii E TIM SA zostały został opisany w Prospekcie Emisyjnym akcji serii F TIM S.A.

Informacja o przydziale warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA przekazana została przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 15.09.2011 r. w raporcie bieżącym nr 20/2011.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-03-20, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-03-20, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj